کاتا شماره یک رزم انتظاران

کاتای شماره یک با ضربه مشت دست چپ آغاز می‌شود و دارای هشت حرکت و چهار جهت است؛ هر جهت شامل دو حرکت می‌باشد و تمامی حرکات بر روی زن‌کوتسو داچی است. در این کاتا، چهار ضربه و چهار دفاع (در مجموع 8 حرکت) قرار دارد که توضیحات به شرح ذیل می‌باشد. جهت اول حرکت اول: حرکت به سمت جلو و ضربه زوکی (مشت) حرکت دوم: حرکت به سمت جلو و دفاع جودان آگه اوکه (دفاع بالا) جهت دوم حرکت سوم: عقب‌گرد و دفاع گدان بارای (دفاع پائین) حرکت چهارم: حرکت به سمت جلو و ضربه زوکی (مشت) جهت سوم حرکت پنجم: حرکت به سمت راست و دفاع گدان بارای (دفاع پائین) حرکت ششم: حرکت به سمت جلو و ضربه زوکی (مشت) جهت چهارم حرکت هفتم: عقب‌گرد و دفاع جودان آگه اوکه (دفاع بالا) حرکت هشتم: حرکت به سمت جلو و ضربه زوکی (مشت) دسته‌بندیرزم انتظارانکلید‌واژهستاد رزمی حزب اللهرزم انتظارانوادوریو مساجدکاراتهکاتا
کاتا شماره سه رزم انتظارانآموزش کاتای مقدماتی شماره 3 رزم انتظاران توسط استاد احمد علمائی...جمعه 6 اسفند 1400
کاتا شماره دو رزم انتظارانآموزش کاتای مقدماتی شماره 2 رزم انتظاران توسط استاد احمد علمائی...سه‌شنبه 3 اسفند 1400