کاتا شماره دو رزم انتظاران

کاتای شماره دو با دفاع گدان بارای (دفاع پائین) دست راست آغاز می‌شود و دارای هشت حرکت و چهار جهت است؛ هر جهت شامل دو حرکت می‌باشد و تمامی حرکات بر روی زن‌کوتسو داچی است. در این کاتا، هشت ضربه (چهار ضربه مایی‌گری و چهار ضربه زوکی با دست موافق) و چهار دفاع قرار گرفته که توضیحات آن به شرح ذیل می‌باشد. جهت اول حرکت اول: حرکت به سمت جلو و دفاع گدان بارای (دفاع پائین) حرکت دوم: حرکت به سمت جلو و ضربه مایی‌گری و بلافاصله ضربه مشت جهت دوم حرکت سوم: عقب‌گرد و دفاع جودان آگه اوکه (دفاع بالا) حرکت چهارم: حرکت به سمت جلو و ضربه مایی‌گری و بلافاصله ضربه مشت جهت سوم حرکت پنجم: حرکت به سمت چپ و دفاع گدان بارای (دفاع پائین) حرکت ششم: حرکت به سمت جلو و ضربه مایی‌گری و بلافاصله ضربه مشت جهت چهارم حرکت هفتم: عقب‌گرد و دفاع جودان آگه اوکه (دفاع بالا) حرکت هشتم: حرکت به سمت جلو و ضربه مایی‌گری و بلافاصله ضربه مشت دسته‌بندیرزم انتظارانکلید‌واژهستاد رزمی حزب اللهرزم انتظارانوادوریو مساجدکاراتهکاتا
کاتا شماره سه رزم انتظارانآموزش کاتای مقدماتی شماره 3 رزم انتظاران توسط استاد احمد علمائی...جمعه 6 اسفند 1400
کاتا شماره یک رزم انتظارانآموزش کاتای مقدماتی شماره 1 رزم انتظاران توسط استاد احمد علمائی...دوشنبه 2 اسفند 1400