کاتا شماره سه رزم انتظاران

کاتای شماره سه با دفاع شوتو اوکه (دفاع تیغه) دست چپ آغاز می‌شود و دارای هشت حرکت و چهار جهت است؛ هر جهت شامل دو حرکت می‌باشد و همه حرکاتی که با دفاع شوتو اوکه انجام می‌شود بر روی محامینه داچی است و در حرکات چهارم، ششم و هشتم که ضربه زده می‌شود بدن بر روی زن‌کوتسو داچی استقرار پیدا می‌کند. در این کاتا، سه ضربه و پنج دفاع قرار گرفته که توضیحات آن به شرح ذیل می‌باشد. جهت اول حرکت اول: حرکت به سمت جلو و دفاع شوتو اوکه (دفاع تیغه) حرکت دوم: حرکت به سمت جلو و دفاع شوتو اوکه (دفاع تیغه) جهت دوم حرکت سوم: عقب‌گرد و دفاع شوتو اوکه (دفاع تیغه) حرکت چهارم: از حالت محامینه داچی به حالت زن‌کوتسو داچی تغییر داده و ضربه تیشو (کف گرگی) با دست عقب به ناحیه جودان (صورت) جهت سوم حرکت پنجم: حرکت به سمت راست و دفاع شوتو اوکه (دفاع تیغه) حرکت ششم: از حالت محامینه داچی به حالت زن‌کوتسو داچی تغییر داده و ضربه امپی (آرنج) به ناحیه جودان (صورت) جهت چهارم حرکت هفتم: عقب‌گرد و دفاع شوتو اوکه (دفاع تیغه) حرکت هشتم: از حالت محامینه داچی به حالت زن‌کوتسو داچی تغییر داده و ضربه گیاکوزوکی (مشت با دست عقب) به ناحیه جودان (صورت) دسته‌بندیرزم انتظارانکلید‌واژهستاد رزمی حزب اللهرزم انتظارانوادوریو مساجدکاراتهکاتا
کاتا شماره دو رزم انتظارانآموزش کاتای مقدماتی شماره 2 رزم انتظاران توسط استاد احمد علمائی...سه‌شنبه 3 اسفند 1400
کاتا شماره یک رزم انتظارانآموزش کاتای مقدماتی شماره 1 رزم انتظاران توسط استاد احمد علمائی...دوشنبه 2 اسفند 1400