کشتی کچ درسته یا کشتی کج؟

کشتی کچ درسته یا کشتی کج؟
در زبان فارسی به ورزش کشتی حرفه‌ای [1]، کشتی‌کچ می‌گویند. اما دلیل نام‌گذاری کشتی حرفه‌ای به کشتی کچ چیست و چرا بعضی از فارسی زبانان این رشته را کشتی کج می‌نامند؟ نوعی کشتی سنتی در اروپا وجود دارد که در زبان فرانسه‌‌ای و انگلیسی به Catch wrestling معروف است و رشته کشتی حرفه‌ای با حرکات و قوانین جدید از دل همین کشتی استخراج شد. ایرانیان در اوایل، این ورزش که سوغات فرنگ بود را کشتی‌کچ نامیدند ولی هنگامی که این ورزش به مرور زمان بر اساس حرکات و قوانین جدید نام آن تغییر کرد؛ دیگر نام جدید آن را به کار نبردند و از همان واژه کشتی‌کچ استفاده کردند. در آن زمان تلفظ Catch که زیاد به گوش فارسی زبانان آشنا نبود و با گذشت زمان آن را با واژه (کج) که نزدیک به زبان فارسی بود یکی دانسته و در نهایت نام این ورزش در بین بعضی از فارسی زبانان کشتی‌کج رایج شده است. دسته‌بندیورزشکلید‌واژهکشتی کچکشتی حرفه ایکشتی کجرزم انتظاران