مستند معلم (استاد علمائی)

مستند معلم روایت زندگی احمد علمایی، بنیان‌گذار سبک رزم انتظاران و فعالیت‌های او از آغاز تاکنون می‌پردازد که در زمینه تربیت اخلاقی و ورزشی جوانان و نوجوانان گام برداشته است.دسته‌بندیرزم انتظارانکلید‌واژهاستادحاج احمدبنیان گذاررزم انتظاران