تاریخچه آمادگی جسمانی

تاریخچه آمادگی جسمانی
آمادگی جسمانی و ایروبیک در ابتدا یک فدراسیون مستقل بود که در سال 1390 با تصمیمات غیر کارشناسی با فدراسیون ورزش‌های همگانی ادغام شد و به عنوان انجمن زیرمجموعه این فدراسیون قرار گرفت. از سال 1394 به بعد آمادگی جسمانی به دلیل تعداد مخاطب زیاد، درآمدزایی بالا و توسعه ساختاری، دیگر در قالب یک انجمن نمی‌گنجید و مدیران وقت فدراسیون احساس خطر کردند که مبادا دوباره فدراسیون شود. زین پس تصمیم بر محدود کردن انجمن گرفتند. در طول یک سال و نیم سه بار نائب رئیس انجمن را تغییر دادند و سپس با سه تیکه کردن انجمن، رئیس آن را نیز برکنار کردند. انجمن آمادگی جسمانی و ایروبیک در اواخر سال 1396 به سه انجمن رشته‌های آمادگی جسمانی، روش‌های تمرینی آمادگی جسمانی و ایروبیک تقسیم شد. در انتها با کش و قوس‌های فراوان در سال 1398 آمادگی جسمانی به یک سازمان با نام آمادگی جسمانی و روش‌های تمرینی تبدیل شد و رشته‌هایی مرتبط زیر مجموعه آن قرار گرفتند. پس از 11 سال انتظار در مرداد ماه 1401 به دستور وزیر ورزش، آمادگی جسمانی جان تازه‌ای گرفت و دوباره فدراسیون شد تا مسئولین آن با آزادی عمل بیشتری خدمات به مخاطبان خود ارائه دهند. دسته‌بندیسیاستکلید‌واژهوزارت ورزشفدراسیونآمادگی جسمانیایروبیکورزش های همگانی