موارد آزمون سفید به زرد

موارد آزمون سفید به زرد
در کلاس‌های رزم انتظاران هر 6 ماه یکبار آزمون ارتقاء کمربند گرفته می‌شود که در بخش رزمی، هنرجویان کمربند سفید در تکنیک، کاتا، کشتی‌کچ و آمادگی جسمانی به چالش کشیده می‌شوند. موارد آزمون تکنیک کاراته ضربات پا: ضربه پا کشیده بلند، ضربه پا داخل به خارج و ضربه پا خارج به داخل و ضربه پا پیشرو (مایی گری) ضربات مشت: طریقه گرفتن مشت، نحوه اجرای ضربه مشت و اجرای ضربه مشت با دست موافق حالت‌های ایستادن (داچی): خبردار (جی)، آماده باش (یوی)، استقرار سوار کارانه (کیباداچی)، ایستادن مایل به جلو (زن‌کودسو داچی)، ایستادن مایل به عقب (محامینه داچی) موارد آزمون کاتا کاتا شماره 1، 2 و 3 رزم انتظاران موارد آزمون کشتی کچ غلت جلو، عقب، چپ، راست و برک به صورت کوتاه موارد آزمون آمادگی جسمانی 1. اجرای صحیح حرکت شنا 2. اجرای صحیح حرکت اسکوات 3. اجرای صحیح حرکت بارفکیس 4. اجرای صحیح حرکت دراز و نشست 5. 15 دقیقه دویدن مداوم با یک روند ثابت دسته‌بندیورزشکلید‌واژهآزمون ارتقاء کمربندستاد رزمی حزب اللهرزم انتظارانکمربند سفید
موارد آزمون رزمی کمربند زرد به نارنجیدر آزمون ارتقاء کمربند رده‌های زرد، هنرجویان در تکنیک، کاتا، کشتی‌کچ، کومیته و آمادگی جسمانی به چالش کشیده می‌شوند...دوشنبه 14 شهريور 1401
موارد آزمون قرآن رزم انتظارانموارد آزمون قرآن ارتقاء رده ستاد رزمی حزب الله (رزم انتظاران) برای تمامی رده‌ها...دوشنبه 2 اسفند 1400