موارد آزمون رزمی کمربند زرد به نارنجی

موارد آزمون رزمی کمربند زرد به نارنجی
در کلاس‌های رزم انتظاران هر 6 ماه یک‌بار آزمون ارتقاء کمربند گرفته می‌شود که در بخش رزمی، هنرجویان کمربند زرد در تکنیک، کاتا، کشتی‌کچ، کومیته و آمادگی جسمانی به چالش کشیده می‌شوند. موارد آزمون تکنیک کاراته ضربات پا: ضربه پا دورانی (ماواشی گری)، ضربه پا دورانی با پشت پا (اورا ماواشی گری) ضربات مشت: ضربه مشت با دست مخالف (گیاکو زوکی) موارد آزمون کاتا کاتا شماره 4 رزم انتظاران (پینان شودان) و قبل آن موارد آزمون کشتی کچ غلت جلو، عقب، چپ، راست به صورت بلند، چرخ و فلک و بالانس برک موارد آزمون کومیته اجرای ضربات مواشی گری، اورا مواشی گری و گیاکو زوکی بر روی حریف موارد آزمون آمادگی جسمانی 1. 10 تکرار حرکت شنا 2. 20 تکرار اسکوات 3. 5 تکرار بارفکیس 4. 40 تکرار در یک دقیقه دراز و نشست 5. 5 دقیقه دویدن مداوم با شدت متوسط روبه بالاکلید‌واژهآزمون ارتقاء کمربندستاد رزمی حزب اللهرزم انتظارانکمربند زرد
موارد آزمون سفید به زردآزمونی برای به چالش کشیدن تکنیک، کاتا، کشتی‌کچ و آمادگی جسمانی هنرجویان...شنبه 12 شهريور 1401
موارد آزمون قرآن رزم انتظارانموارد آزمون قرآن ارتقاء رده ستاد رزمی حزب الله (رزم انتظاران) برای تمامی رده‌ها...دوشنبه 2 اسفند 1400