اتحاد و همدلی در محله هرندی - مدرسه محمدیه

پس از دو ماه فشار سنگین جو روانی، روز جمعه 4 آذر کودکان جنوب تهران همراه خانواده‌هایشان و در جوی صمیمی رویارویی تیم‌های ملی فوتبال ایران و ولز را تماشا نشستند و همه با هم جشن پیروزی گرفتند.دسته‌بندیرویدادانسانم آرزوستکلید‌واژهکانون محمدیهانسانم آرزوستمدرسه محمدیهدبستان پسرانهمحله هرندیدروازه غارورزشگاه هرندیجام جهانیتیم ملی فوتبالجمهوری اسلامی ایران