بازی ایران و ولز

پس از دو ماه فشار سنگین و جو روانی، روز جمعه 4 آذر کودکان جنوب تهران همراه خانواده‌هایشان و در جوی صمیمی رویارویی تیم‌های ملی فوتبال ایران و ولز را تماشا نشستند و همه با هم جشن پیروزی گرفتند. هدف کانون محمدیه از برگزاری استادیوم خانوادگی این بود که بچه‌ها در فضایی سالم تجربه تماشای بازی‌های ملی را داشته باشند و ما توانستیم اتحاد و همدلی مردم را به این زیبایی نشان دهیم. دسته‌بندیرویدادانسانم آرزوستکلید‌واژهکانون محمدیهانسانم آرزوستمدرسه محمدیهدبستان پسرانه محمدیهمحله هرندیدروازه غارجام جهانیتیم ملی فوتبال