حرفی در چهارچوب یک عکس

حرفی در چهارچوب یک عکس
آیا می‌توان به تنهایی و در چهار چوب یک عکس حرفی زد؟ بدون آنکه توضیحی بر آن بنویسیم! یکی از نیازهای ما انسان‌ها ارتباط برقرار کردن با سایر انسان‌هایی است که در اطراف ما زندگی می‌کنند. انسان‌هایی با تفکرات و جهان‌بینی‌های گوناگون. بشر در گذر زمان راه‌های گوناگونی را برای بیان فکر و احساساتش یافته است. نقاشی، زبان، خط، موسیقی و... . ثبت تصویری لحظات یکی از جالب‌ترین اختراعات بشر است. اکنون در عصر شتابان تکنولوژی‌های دیجیتال هر روز به میزان استفاده از این اختراع افزوده می‌شود. استفاده‌های شخصی، هنر، آموزشی، نظامی و امنیتی، تفریحی، بهداشت، ... و در ابعاد بسیار زیاد در کسب و کارها (خصوصا دیجیتال)، ارزش این اختراع را درخشان کرده است. عکس شما چطور و چگونه می‌تواند در بین این همه عکس مخاطبش را پیدا کند؟! در جواب پرسش این پست، باید پرسید که مخاطب شما کیست و در چه فضایی و چه زمانی و... نگاره گر عکس شما خواهد بود! دسته‌بندیفرهنگ و هنرکلید‌واژهمفهوم عکسارتباطهنر