نماهنگ رهایی

نماهنگ رهایی الهام گرفته از آهنگ الحق سلاحی سرکار خانم جوليا بطرس (خواننده لبنانی فلسطینی) که توسط کانون محمدیه تولید شده و پیام بچه‌های جنوب تهران به بچه‌های فلسطین و لبنان است. این نماهنگ پیام هم‌دردی و هم‌دلی بچه‌های جنوب تهران با کودکان مظلوم غزه است که در نابرابر ترین شرایط جنگی که جهان تا به الان به خود دیده تهیه شده است. دسته‌بندیانسانم آرزوستکلید‌واژهکانون محمدیهگروه انسانم آرزوستدبستان پسرانه محمدیهمدرسه محمدیهمحله هرندیدروازه غارکودکان مظلومفلسطینلبنانجنگ غزههم دردیهم دلیبچه های جنوب تهران