مسئول سابق روابط عمومی انجمن آمادگی جسمانی

مسئول سابق روابط عمومی انجمن آمادگی جسمانی
آمادگی جسمانی و ایروبیک در ابتدا یک فدراسیون مستقل بود و در سال 1390 با تصمیمات غیر کارشناسی به عنوان انجمن زیرمجموعه فدراسیون ورزش‌های همگانی قرار گرفت. انجمن آمادگی جسمانی و ایروبیک بزرگ‌ترین انجمن فدراسیون ورزش‌های همگانی ج.ا.ایران بود که در اواخر سال 1396 به سه انجمن رشته‌های آمادگی جسمانی، روش‌های تمرینی آمادگی جسمانی و ایروبیک تقسیم شد. در انتها با کش و قوس‌های فراوان در سال 1398 آمادگی جسمانی به یک سازمان با نام آمادگی جسمانی و روش‌های تمرینی تبدیل شد و رشته‌هایی مرتب با آن زیر مجموعه آن قرار گرفتند.isfaf.ir