آغاز استقلال ملی، پایان استعمار خارجی

بهمن 57 آغاز استقلال ملی و پایان استعمار خارجی پس از دو دوره سلطه غرب بر ایران بود. انقلابی که به رهبری آقای خمینی رقم خورد و عزت را دوباره به این کشور بازگرداند.دسته‌بندیتاریخ و سیاستکلید‌واژهایرانانقلاب 57انقلاب اسلامی22 بهمن
از انقلاب 57 حمایت می‌کنمانقلاب اسلامی یکی از بزرگترین دگرگونی‌های سیاسی اجتماعی تاریخ معاصر جهان است...جمعه 22 بهمن 1400