پایان استعمار خارجی

بهمن 57 آغاز استقلال ملی و پایان استعمار خارجی پس از دو دوره سلطه غرب بر ایران بود. انقلابی که به رهبری آقای خمینی رقم خورد و عزت را دوباره به این کشور بازگرداند.دسته‌بندیسیاستکلید‌واژهایرانانقلاب 57انقلاب اسلامی22 بهمن
از انقلاب 57 حمایت می‌کنمانقلاب 57 یکی از بزرگترین دگرگونی‌های سیاسی اجتماعی تاریخ معاصر جهان است...جمعه 22 بهمن 1400